Friday , 20 April 2018
آخرین اخبار

لیست کتاب های کتابخانه

لیست کتاب های کتابخانه تخصصی معماری دانشگاه گرمسار

ردیف نام کتاب       سال چاپ کد کتاب
1 شهر ،مسکن و مجموعه ها 1391 TX957/ 9ش9پ
2 مسکن، حومه و شهر 1391 NA7203/ 9ش9ش
3 روح مکان 1391 NA2542/4/ 9ر94ن
4 معماری مدرنیته 1391 B105/ 33الف3ت
5 حقیقت و زیبایی 1391 BH39/ 7ح3الف
6 معماری و موسیقی 1391 BP232/4/ 4الف4س
7 از گذر گل تا دل 1391 ML3849/ 6م
8 فارابی و سیر شهروندی در ایران 1391 BBR329/ 8ف4م
9 ریشه ها و گرایش های نظری معماری
10 شکل گیری معماری در تجارب ایران و غرب 1391 NA1480/ 8ش8ف
11 معماری و راز جاودانگی 1381 NA2500/ 6م7الف
12 گفتارهایی در مبانی و تاریخ معماری و هنر 1389 NA200/ 7گ9ق
13 مبانی عرفانی هنر و معماری اسلامی ( دفتر اول ) 1388 N72/ 8ب4ع
14 بوطیقای معماری ( جلد 1 ) 1381 NA2750/ 9ب8آ
15 شهر و معماری اسلامی 1387 NA380/ 6م7ن
16 تحلیل و طراحی فضای شهری 1389 NA276.5/ 3ت7ن
17 روایتی ایرانی از حکمت معنا و مصادیق 1388 N7425/8/ 7ن2ف
18 فضاهای ورودی در معماری سنتی ایران 1390 NA3010/ 63ف8س
19 تاریخ مختصر شهر و شهرنشینی در ایران 1390 HT384/ 8س9/الف
20 فلسفه و معماری 1377 NA2500/ 8ف9/د
21 نایین 1390 NA2840/ 2ن8س
22 فضاهای شهری در بافت های تاریخی ایران 1392 NA9247/ 83س1آ
23 از ایران ( تخت جمشید 2 ) 1390 DSR2079/ 8س5خ
24 تبریز خشتی استوار در معماری ایران 1389 NA2840/ 2ت8س
25 حس وحدت 1390 NA1483/ 5ح4الف
26 هنر و معنویت اسلامی 1389 NX688/ 6ن4آ
27 سیر اندیشه های معماری 1390 NA2000/ 9س9م
28 زبان تخصصی بیشرفته معماری 1389 E1127/ 86م66م
29 اشنایی با معماری معاصر 1391 NA500/ 5آ2ک
30 انگلیسی رشته معماری 1382 PE1127/ 5ر66م
31 انگلیسی معماری 1384 1127/ 4ف66م
32 بلان گرافیک 1389 NA2700/ 8پ2و
33 نقدی کوتاه بر سبک شناسی معماری ایرانی 1391 1480/ 2085س94ب
34 بررسی اقلیمی ابنیه سنتی ایران 1392 DSR13/ 4ب2ق
35 معماری معاصر ایران(جلد1) 1388 NA1485/ 6م9م
36 استانداردهای جامع معماری داخلی 1391 NA2760/ 5الف9د
37 مجموعه استانداردهای طراحی شهری 1389 HT166/ 3م
38 مبادی سواد بصری 1389 NV433/ 2م2د
39 معماری فرم فضا و نظم 1389 NA2760/ 6م9چ
40 اموزش راندو 1389 T359/ ج.3م
41 درباره اسکیس معماری 1391 T45-359 الف/
42 مبانی و مفاهیم در معماری معاصر غرب 1392 NA680/ 2م2ق
43 سبک شناسی معماری معاصر ایران 1392 NA1484/ 2س2ق
44 معمار + مهندس = ساختار 1390 NA680/ 6م2م
45 درک رفتار سازه ها 1392 TA658/ 4د8م
46 نقشه کشی عمومی ساختمان 1 1376 NA2700/ 7ن7ح
47 راهنمای مبحث 21 1392 KHM3402/ ج.721م الف
48 راهنمای مبحث 14 1392 KMH3402/ ج.714م9الف
49 راهنمای مبحث 3 1392 KMH3402/ 723م9الف
50 راهنمای مبحث 6 1390 KMH3402/ ج.216م9
51 راهنمای مبحث 9 1390 KMH3402/ 723م
52 راهنمای مبحث 7 1390 KMH3402/ ج.27م9الف
53 راهنمای مبحث 12 طرح و اجرای تاسیسات برقی 1382 TK4035/ 81م2س
54 مبحث اول تعاریف 92 1392 KMH3402/ 9الف9الف
55 مبحث 15 1387 KMH3402/
56 مبحث 5 1390 KMH3402/ ج.2م9الف
57 مبحث 14 1391 KMH3402/ ج.714م9الف
58 مبحث 10 KMH3402/ ج.210م9الف
59 مبحث 2 1392 KMH3402/ ج.72م
60 مبحث 16 1391 KMH3402/ ج.716م9الف
61 مبحث6 1385 KMH3402/ 6ج2م9الف
62 مبحث 13 1382 KMH3402/ 13ج7م9الف
63 مبحث 9 1388 KMH3402/ ج.79م
64 مبحث 19 1390 KMH3402/ 19ج2م9الف
65 مبحث 18 1390 KMH3402/ 18ج7م9الف
66 مبحث 8 1384 KMH3402/ 8ج2م9الف
67 مبحث 7 1392 KMH3402/ 7ج7م9الف
68 مبحث 17 1390 KMH3402/ 2م9الف
69 مبحث11 1383 KMH3402/ 11ج20م9الف
70 خشت و خیال 1390 NA1480/ 5خ87ن
71 نویفرت 1392 TH151/ 9ن9ن
72 اسایش در بناه باد 1379 NA2542/ 5آ2ر
73 برداشت از بناهای تاریخی 1389 NA148/ 4ب8خ
74 اقلیم و معماری 1381 NA2541/ 7الف5ک
75 باغ های ایران 1385 SB472/ 2ب7ن
76 معماری ایران دوره اسلامی 1379 NA1480/ 6م9ک
77 تاریخ معماری غرب 1383 NA200/ 2ت2ب
78 بست مدرنیته و معماری 1386 NA680/ 5پ2ب
79 معماری غرب ریشه ها و مفاهیم 1388 NA200/ 6م2ب
80 باغ های تاریخی تبریز 1390 DSR13/ 24ب3ب
81 سبک شناسی معماری ایرانی NA1480/ 2س92ب
82 اشنایی با معماری اسلامی ایران NA1480/74/ 945ب
83 فضا زمان معماری 1374 NA203/ 6ف9گ
84 از زمان و معماری شومیز 1386 NA203/ 4الف4م
85 سازه در معماری 1391 TH845/ 2س2س
86 سیستم های ساختمانی اینده 1391 NA680/ 9س2پ
87 فناوری های نوین ساخنمانی 1391 NA2520/ 9ف8گ
88 مصالح و ساختمان 1383 TA403/ 6م4ف
89 مصالح ساختمانی 1391 TA403/ 6م2ح
90 کتاب ارشد مصالح ساختمانی 1391 TA404/ 56م4ک
91 کتاب ارشد عناصر و جزییات اجرایی ساختمان 1389 TH165/ 9ع4ک
92 مبانی سازه برای معماران 1390 TH845/ 7م9م
93 کانسبت (فرایند طراحی در اثار معماران معاصر) 1390 NA270/ 2ک2ن
94 معماری معاصر ایران 1391 NA1485/ 6م17ب
95 سازه های بتن ارمه جلد 1 1389 TA683/2/ 2س5م
96 سازه های بتن ارمه جلد 2 1389 TA683/2/ 2س5م
97 مقاومت مصالح 1391 TA405/ 664م
98 استاتیک جلد 1 1390 TA350/ 7م
99 معماری ایرانی 1387 NA1480/ 6م6م
100 هندسه و تزیین در معماری اسلامی 1379 NA380/ 9ه3م
101 نقوش هندسی اسلامی 1387 NK1270/ 7ن4ب
102 تاریخ هنر معماری ایران در دوره ی اسلامی 1374 NA1480/ 6م9ک
103 عناصر معماری از فرم به مکان 1389 NA2760/ 8ن2م
104 آفرینش نظریه معماری 1391 NA2750/ 7آ9ل
105 منشور حقوق اسکان 1388 HD7286/ 8م
106 منشور نو شهر گرایی 1387 HT334/ 8م9الف
107 آشنایی با نرم افزار اکوتکت 1388 TJ163/ 9ق27س
108 سرمایش غیر فعال 1392 TH7687/ 2م9ق
109 روشنایی الکتریکی 1391 TH7703/ ق9م2
110 آکوستیک 1391 NA2800/ 2م9ق
111 تنظیم شرایط محیطی 1389 TJ163/ 5/ 93ق2س
112 سرشت نظم جلد دوم 1390 NA2760/ 4س7الف
113 سرشت نظم جلد اول 1390 NA2760/ 4س7الف
114 کافه لینتز 1391 NA7858/ 7الف922ل
115 هتل 1389 NA7800/ 2ه2ط
116 انسان شناسی مسکن 1392 NA2541/ 8الف2د
117 نا فرمانی معمار 1388 NA1123/ 35آ9پ
118 از انگاره تا انگاشت 1389 NA2750/ 4الف77م
119 مجتمع اقامتی 1389 NA2750/ 25م16ط
120 موزه 1390 NA6690/ 8م2ط
121 خانه 1389 NA2750/ 2خ16ط
122 معماری سلولوید 1388 NA2588/ 6م9خ
123 آموزش اسکیس(صدیق) 1391 T359/ ج36م
124 مجتمع تجاری 1392 NA2750/ 27م16ط
125 معماری همگون با ساختار های جانوری 1390 NA2543/ 2ب94ز
126 مجتمع آموزشی 1390 NA2750/ 23م
127 ریکاردو لگورتا 1392 NA759/ 6الف8ل
128 چگونه معماری کنیم 1392 NA2550/ 8چ2پ
129 پورتفولیمو 1390 NA1996/ 9پ2م
130 مجتمع فرهنگی 1391 NA2750/ 3م16ط
131 کروکی معماری 1391 N7433/5/ 4ک4ص
132 تاداو آندو 1388 NA1559/ 35آ8آ
133 کتابخانه 1390 Z679/ 2ک16ط
134 پشم و لگد 1390 NA27/ 5پ9ر
135 فرهنگ تصویری معماری و ساختمان 1391 NA31/ 37ف
136 معماری کیفیت گرا 1392 NA2500/ 6م87و
137 رستوران 1392 NA7855/ 5ر5آ
138 فروشگاه 1391 NA6220/ 4ف5آ
139 لویی کان NA737/ 9ج2ک
140 نورمن فاستر 1381 NA997/ 9ب2ف
141 ریچارد راجرز 1392 NA997/ 2پ2ر
142 ریچارد مایر 1383 NA737/ 2ک9م
143 مفاهیم پایه در معماری (مرجع کانسپت) 1388 NA2750/ 7م2و
144 معماری ایران 1390 NA1480/ 6م9پ
145 معماری قدیم و جدید ژاپن
146 آموزش اسکیس (آرتور) 1389 NA2708/ 37آ4آ
147 سانتیاگو کالاتراوا 1388 NA1313/ 9ج2ک
148 راهنمای طراحی معماری بنا ها های درمانی(معماری بیمارستان) 1378 RA967/ م5ر2
149 الفبای معماری پایدار 1389 NA2/2564/ 7الف ر
150 REVIT 1390 NA2728/ 4ح94
151 معماری و شهرسازی(تله دموکراتیک) 1389 NA9031/ 6م3ف
152 لوکوربوزیه 1388 NA1053/ 9ک9ل
153 ترسیم معماری 1389 NA2708/ 9ب9الف
154 برنارد چومی 1390 NA1353/ 4ب9چ
155 طراحی اقلیمی 1389 NA2542/3/ 9خ4ب
156 آلوار آلتو 1388 NA1455/ 2ل93ف
157 فرانک لوید رایت 1386 NA737/ 7ف2ر
158 مفرهای جدید 1389 NA2543/ 4گ9ن
159 اینم ایده ایه 1391 NA2750/ 9الف
160 طراحی داخلی 1389 NA2850/ 4ط3ف
161 معماری و ادراکات حسی 1390 NA2500/ 5چ2پ
162 معماری فرایند زیستی 1388 NA2540/ 6م9س
163 فرهنگ دیجیتال در معماری 1391 NA2750/ 4ف95پ
164 ملاحظاتی در رابطه زبان فرهنگ ادراک و محیط 1392 P35/ 7م4ب
165 تفکر ترسیمی جلد 2 1388 NA2705/ 7ت2ل
166 تو معماری را ترسیم می کنی 1384 NA2750/ 9ت
167 فرا معماری 1384 NA682/ 9پ6م
168 زهدان های معماری 1385 NA2765/ 9ز2پ
169 خلاقیت در معماری 1391 NA2543/ 8خ8ت
170 هندسه مناظر و مرایا 1391 NC/ ه75042
171 ژوزف لوییس سرت 1387 NA/ 9ژ9چ
172 توبوگرافی و جانمایی سایت 1387 TA890/ 9ت2الف
173 الدو روسی 1387 NA123/ 4آ95ر
174 منتخب اثار گروه mvrdv  1387 NA1153/ 9ک4ش
175 خانقاه و ارامگاه چلبی اوغلی 1388 DSR2095/ ن6ل
176 تاملات در هنر و معماری 1387 N72/ 9ن6م
177 معماری برای کودکان 1385 LB3219/ 4ک4الف
178 نو مدرن ها کجایند 1384 NA680/ 9ن
179 معماری دیکانستراکشن 1384 NA682/ 6م2ش
180 نقد و معرفی معماری دیکانستراکشن 1391 NA682/ 7ت2ش
181 ریشه های  معماری مدرن 1386 NA682/ 9ن9ج
182 معماری کلیسا 1388 NA4800/ 6م9ش
183 ایده و خلاقیت در معماری ایران 1392 NA1480/ 9الف2ط
184 چگونه معمارانه طراحی کنیم 3 1389 NC730/ 8چ25ط
185 طراحی در معماری داخلی 1392 NA2850/ 6م2ط
186 چگونه معمارانه طراحی کنیم 1 1389 NC730/ 8چ25ط
187 چگونه معمارانه طراحی کنیم 2 1389 NC730/ 8چ25ط
188 معنا در معماری غرب 1389 NA203/ 6م9ن
189 معماری حضور زبان و مکان 1381 NA200/ 6م9ن
190 معماری باغ منظر 1391 SB472/ 6م9الف
191 مجموعه کتب عملکردهای معماری مجتمع مسکونی 1389 NA2750/ 3م16ط
192 مجموعه کتب عملکردهای معماری موزه 2 1392 NA6690/ 8م2ط
193 درک عمومی معماری 1391 NB2353/ 4د534ع
194 ریشه ها و گرایش های نظری معماری 1381 NA2500/ 9ر8ف
195 بوطیقای معماری 2 1381 NA2750/ 9ب8آ
196 معماری معاصر ایران 1388 NA1485/ 6م9م
197 تفکر ترسیمی برای طراحان و معماران 1388 NA2705/ 7ت2ل
198 دست متفکر 1392 NA2500/پ2د5
199
200

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*